Zorg

Leerlingenzorg

De leerlingenzorg op De Bonte Tol staat voor alle activiteiten die ondernomen worden om stagnaties in de ontwikkeling van leerlingen te voorkomen of te verhelpen. Bij stagnaties of andere problemen wordt de leerling gericht geholpen. Een doorgaande lijn is hierbij belangrijk. Een toegankelijk leerlingvolgsysteem en dossiervorming zijn hierbij cruciaal.

Om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden, wordt er vanaf het moment dat een kind op school komt een leerling-dossier aangelegd: Het Leerling Volg Systeem (LVS).

 

 

Het LVS op De Bonte Tol bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Inschrijfformulier
 • Vragenformulier voor nieuwe kinderen
 • Oudergesprekken
 • Onderzoeksresultaten

Uitslagen Cito LVS:

 • Technisch lezen vanaf groep 3
 • Begrijpend lezen vanaf groep 4
 • Spelling vanaf groep 3
 • Rekenen vanaf groep 3
 • Sociaal-emotioneel LVS SCOL
 • Eventueel andere belangrijke gegevens
 • Overdrachtsformulieren

Zorgtraject

In de zorg aan leerlingen in de klas (op groepsniveau) wordt de cyclus Handelingsgericht Werken (HGW) als uitgangspunt genomen. Bij Handelingsgericht Werken ligt de nadruk op de positieve kanten van de leerlingen. We spreken daarom niet van onderwijsproblemen, maar van onderwijsbehoeften. Het is de bedoeling dat de leerkracht zich voortdurend afvraagt: “Wat heeft deze leerling, op deze school, in deze omgeving, met deze leerkracht, in deze groep, nodig?”

De stappen van HGW in de klas kunnen als volgt kort worden weergeven:

Fase

Doelen

1.   Waarnemen en evalueren
vorig groepsplan

Het verzamelen van gegevens van de leerling;

Het signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

2.   Begrijpen

Het benoemen van de onderwijsbehoeften.

3.   Plannen

Het zo veel mogelijk clusteren van leerlingen die van en met elkaar leren;

Het opstellen van een groepsplan of een individueel handelingsplan.

4.   Realiseren

Het uitvoeren van het groepsplan en de groeps- en individuele handelingsplannen.

Deze cyclus vindt twee keer per jaar plaats. Bij de start van elke cyclus (fase 1) bespreekt de leerkracht de groep met de intern begeleider.

Bij de uitvoering van het groepsplan is er sprake van zorg op klassenniveau. Wij maken bij de instructielessen gebruik van het afschilmodel. Dit houdt in: Het omgaan met verschillen in de groep, het compacten van de stof voor begaafde kinderen, het extra begeleiden van kinderen die herhaling nodig hebben door extra beurten, extra uitleg. Maar ook pre-teaching of een aangepast programma of oefening.

Daarnaast kan het gebeuren dat de extra zorg individueel of buiten de groep plaats vindt. Deze zogenoemde Remedial Teaching wordt ingezet bij kinderen met een eigen leerlijn of als extra ondersteuning bij het leesonderwijs.

Intern Zorgteam

Wanneer bij de groepsbesprekingen blijkt dat leerlingen ondanks de geboden zorg toch stagneren op leervorderingen en of andere problemen, worden de kinderen besproken tijdens het zorgoverleg van het interne zorgteam. Dit zorgteam bestaat uit de directeur, de bouwcoördinatoren, de intern begeleiders. In een aantal gevallen wordt de commissie uitgebreid met de schoolmaatschappelijk werkster en een adviseuse vanuit Onderwijs Advies.

Afhankelijk van het probleem kan een nadere observatie of toetsing nodig zijn. Vervolgens wordt er een handelingsplan opgesteld door de leerkracht of de remedial teacher. In het handelingsplan staat wie de hulp geeft. Dat kan bijvoorbeeld hulp in de klas van de leerkracht zijn, maar ook buiten de klas met behulp van de ICT-mogelijkheden (extra oefenmomenten op de computer) of door de remedial teacher.

Extern Zorgadviesteam

Wanneer na zorgvuldig handelen blijkt dat het kind zich toch niet voldoende ontwikkelt, meldt de intern begeleider de leerling bij de externe zorgcommissie. De school meldt het kind voor advies aan d.m.v. een aanmeldformulier, waarin onder andere vermeld wordt waarin het kind stagneert en wat de school er zelf al aan gedaan heeft. De ouders/verzorgers dienen formeel akkoord te gaan met de aanvraag. Door de leden van de externe zorgcommissie worden alle beschikbare rapporten bestudeerd en besproken.

Dan volgt de adviesbespreking. Bij deze bespreking wordt de intern begeleider altijd uitgenodigd. Uit dit overleg volgt een advies aan de school.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het PPO Delflanden (https://www.ppodelflanden.nl/).

Indien er een advies komt om de leerling te plaatsen op een school voor speciaal basisonderwijs moet er een aanvraag ingediend worden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De commissie toetst de aanvraag en kijkt of aan alle voorwaarden is voldaan en geeft een beschikking af met toestemming tot plaatsing.

Leerlingen met arrangement

Op De Bonte Tol zit een aantal leerlingen met een arrangement. Deze leerlingen hebben een indicatie voor Speciaal Onderwijs, maar kunnen met extra begeleiding en middelen op de gewone basisschool zitten.

Zie tab Passend Onderwijs op deze website.