Zorg

Leerlingenzorg

De leerlingenzorg op De Bonte Tol staat voor alle activiteiten die ondernomen worden om stagnaties in de ontwikkeling van leerlingen te voorkomen of te verhelpen. Bij stagnaties of andere problemen wordt de leerling gericht geholpen. Een doorgaande lijn is hierbij belangrijk. Een toegankelijk leerlingvolgsysteem en dossiervorming zijn hierbij cruciaal.

Om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden, wordt er vanaf het moment dat een kind op school komt een leerling-dossier aangelegd: Het Leerling Volg Systeem (LVS), waarin alle vorderingen en verdere gegevens van de leerling worden bijgehouden.

 

 

 

Het LVS op De Bonte Tol bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Inschrijfformulier
 • Vragenformulier voor nieuwe kinderen
 • Oudergesprekken
 • Onderzoeksresultaten

Uitslagen Cito LVS:

 • Technisch lezen vanaf groep 3
 • Begrijpend lezen vanaf groep 4
 • Spelling vanaf groep 3
 • Rekenen vanaf groep 3
 • Sociaal-emotioneel LVS SCOL
 • Eventueel andere belangrijke gegevens
 • Overdrachtsformulieren

Zorgtraject

Voor de zorg aan leerlingen in de klas (op groepsniveau) wordt de cyclus Handelingsgericht Werken (HGW) als uitgangspunt genomen. Bij Handelingsgericht Werken ligt de nadruk op de positieve kanten van de leerlingen. We spreken daarom niet van onderwijsproblemen, maar van onderwijsbehoeften. Het is de bedoeling dat de leerkracht zich voortdurend afvraagt: “Wat heeft deze leerling, op deze school, in deze omgeving, met deze leerkracht, in deze groep, nodig?”

De stappen van HGW in de klas kunnen als volgt kort worden weergeven:

Fase

Doelen

1.   Waarnemen en evalueren
vorig werkplan

Het verzamelen van gegevens van de leerling;

Het signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

2.   Begrijpen

Het benoemen van de onderwijsbehoeften.

3.   Plannen

Het zo veel mogelijk clusteren van leerlingen die van en met elkaar leren;

Het opstellen van een werkplan voor de subgroepen in de grote groep.

4.   Realiseren

Het uitvoeren van het werkplan en eventuele individuele handelingsplannen.

Deze cyclus vindt drie keer per jaar plaats. Bij de start van elke cyclus (fase 1) bespreekt de leerkracht de groep met de intern begeleider.

Bij de uitvoering van het werkplan is er sprake van zorg op klassenniveau. Wij maken bij de instructielessen gebruik van het EDI-model (effectieve directe instructie).                              
Dit houdt in: Het omgaan met verschillen in de groep, begeleid inoefenen van de lesstof, het inkorten van de instructie voor leerlingen die de stof beheersen, het extra begeleiden van kinderen die herhaling nodig hebben door extra beurten, extra uitleg. Maar ook pre-teaching of een aangepast programma of oefening.                                                                             
Daarnaast kan het gebeuren dat de extra zorg individueel of buiten de groep plaats vindt. Deze zogenoemde flexibele ondersteuning kan worden ingezet bij diverse zorgbehoeften;

 • Voor leerlingen met een eigen leerlijn,
 • Voor leerlingen met een onderwijs-zorg arrangement (Flex),
 • als extra ondersteuning bij onderdelen van taal, spelling en rekenen,
 • als extra ondersteuning bij het leesonderwijs,
 • bij concentratie, organisatie en gedragsproblemen,
 • bij extra ondersteuning voor leerlingen met Nederlands als 2e taal (NT2),
 • bij extra ondersteuning voor leerlingen die meer aankunnen dan de aangeboden leerstof (meer- en hoogbegaafden).

Voor meer informatie over de flexibele ondersteuning zie het onderdeel Extra Zorg.

Intern Zorgteam

Wanneer bij de groepsbesprekingen blijkt dat leerlingen ondanks de geboden zorg toch stagneren op leervorderingen en of andere onderwijs- en zorgbehoeften, worden de kinderen besproken tijdens het zorgoverleg van het interne zorgteam. Dit zorgteam bestaat uit de directeur, de directie ondersteuner, de intern begeleider en de specialist passend onderwijs. In een aantal gevallen wordt de commissie uitgebreid met de schoolmaatschappelijk werkster en een adviseuse vanuit Onderwijs Advies.

Afhankelijk van de onderwijs- of zorgbehoefte kan een nadere observatie of toetsing nodig zijn. Vervolgens wordt er een plan opgesteld door de leerkracht m.b.v. de intern begeleider. Dit plan wordt geïntegreerd in het werkplan van de groep. Dat kan bijvoorbeeld hulp in de klas van de leerkracht zijn, maar ook buiten de klas met behulp van de ICT-mogelijkheden (extra oefenmomenten op de computer) of middels 1 van de flexibele ondersteuningsvormen.

 

Samenwerkingsverband speciaal onderwijs PPO-Delflanden

Wanneer na zorgvuldig handelen blijkt dat het kind zich toch niet voldoende ontwikkelt, kan de school de hulp inroepen van het samenwerkingsverband. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Het samenwerkingsverband kan hulp bieden in de vorm van preventieve ondersteuning. Gericht op de hulpvraag van de school en de ouders wordt er met de leerling gewerkt, wordt de leerling geobserveerd en worden er gesprekken gevoerd met de betrokkenen.                 
De ambulant ondersteuner zal in de vorm van gesprekken en adviezen de leerkracht en de ouders, en daarmee de leerling, verder proberen te helpen.

Voor intensievere en meer langdurige zorg, die onze basisondersteuning te boven gaat kan er middels een groeidocument, een arrangement aangevraagd worden.                                   
In dit groeidocument omschrijven school en ouders samen de hulpvraag, wat er al gedaan is en de stimulerende- en de belemmerende factoren van de leerling.

De LOA (lokale ondersteuningsadviseur) van PPO-Delflanden beoordeelt of het samenwerkingsverband de hulpvraag gegrond vindt en zal in overleg met de ouders en de intern begeleider bepalen hoe het arrangement ingericht kan worden.

Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en zorgbehoeften van de leerling zal er, in overleg met de ouders, een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs worden aangevraagd. Deze verklaring wordt aangevraagd middels het eerder genoemde groeidocument. De LOA van PPO-Delflanden beoordeelt of de aanvraag gegrond is en zal met de ouders en de school in gesprek gaan over het vervolg.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het PPO-Delflanden (https://www.ppodelflanden.nl/).

Leerlingen met arrangement

Op De Bonte Tol zit een aantal leerlingen met een arrangement. Deze leerlingen hebben een indicatie voor Speciaal Onderwijs, maar kunnen met extra begeleiding en middelen op de gewone basisschool zitten.

Zie tab Passend Onderwijs op deze website.