Vakken

Hier leest u over welke vakken en vaardigheden uw kind leert op De Bonte Tol

Vakken

Nederlandse taal en lezen

Nederlandse Taal en Lezen

Een goede taal- en leesontwikkeling is een voorwaarde om ook andere vakken zoals rekenen, wereldoriëntatie e.d. goed te kunnen begrijpen. Bij de kleuters begint het leesonderwijs al: voorbereidend lezen. De kleuters gebruiken materiaal als voorloper van Veilig leren lezen, dat is de leesmethode die in groep 3 wordt gebruikt. In groep 3 vindt het aanvankelijk leesproces plaats. Het is belangrijk dat kinderen heel veel oefenen met lezen. In de groepen 4 t/m 8 zijn de leerlingen op verschillende wijzen met lezen bezig. Naast het voortgezet technisch lezen gaan de leerlingen ook begrijpend- en studerend lezen. Zij leren een tekst via een vast stappenplan te analyseren. Deze stappen passen de leerlingen uiteindelijk ook toe op andere delen van het schoolprogramma. De zwakkere lezers krijgen extra hulp om zo hun leesvaardigheid te verbeteren.

In de kleutergroepen wordt gebruik gemaakt van de taalmethode Kleuterplein. Deze methode sluit met  leuke thema’s aan bij de belevingswereld van de kleuters. In elk thema wordt veel gepraat, geluisterd, worden verhalen verteld, klanken en letters besproken en worden kinderen gestimuleerd om te krabbelen en te schrijven.
Vanuit Kleuterplein is er een soepele overgang naar de methode Veilig Leren Lezen in groep 3. Deze methode is al tientallen jaren de meest gebruikte én meest succesvolle taal-leesmethode in groep 3 van de basisschool.  De methode heeft een gestructureerde opbouw van het letter- en woordaanbod, waarbij alle aandacht uitgaat naar het ontdekken en gebruiken van structuren in woorden en het verwerven van kwalitatief sterke teken-klankkoppelingen.

Vanaf groep 4 tot en met groep 8 gebruiken we de methode TaalActief. Dit is een geïntegreerde methode voor taal, spelling en woordenschat. Door de vele verschillende activiteiten speelt de methode in op de uiteenlopende interesses en leerstijlen van kinderen. Door deze keuzeactiviteiten en het zelfstandige werken kan er tijdens de lessen goed worden gedifferentieerd.

Technisch lezen (groep 4 t/m 8)

Dit schooljaar starten de groepen 4 t/m 8 met de nieuwe methode ‘Flits’ voor technisch lezen. Deze methode bestaat uit een werkboek, een flitsboekje en ‘samenleesboeken’.
In het werkboek werken de kinderen zelfstandig of met de leerkracht samen aan opdrachten waardoor ze goed, vlot en vloeiend leren lezen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de leesmotivatie. Met het flitsboekje oefenen de kinderen het tempolezen. Met de ‘samenleesboeken’ lezen de kinderen hardop samen met een maatje. Het aantal lessen per week verschilt per groep: De groepen 4 en 5 krijgen vier lessen in de week, groep 6 drie en voor de groepen 7 en 8 zijn dit er nog twee.

Naast deze taalmethodes gebruiken we voor alle groepen en niveaus computerprogramma’s en zijn er veel verschillende taalspelletjes in de klassen aanwezig. Ook vullen we ons taalonderwijs aan met taalactiviteiten zoals de duimen- en vragenkring, spreekbeurten of vertelkring, en moeten de kinderen op andere manieren presentaties verzorgen.

Tenslotte hanteren wij een NT2-beleid.  NT2-leerlingen die taalzwak zijn, krijgen extra taalbegeleiding binnen schooltijd. Aangezien bijna alle leerlingen bij een specifieke NT2-taalaanpak gebaat zijn, integreren leerkrachten de methode “Zien is snappen” in hun taallessen.  Deze methode is bedoeld voor groepen waarin een of meer anderstalige leerlingen zitten, en besteedt bijvoorbeeld extra aandacht aan verkleinwoorden, werkwoorden, klanken en letters

Technisch lezen (groep 4 t/m 8)

Dit schooljaar starten de groepen 4 t/m 8 met de nieuwe methode ‘Flits’ voor technisch lezen. Deze methode bestaat uit een werkboek, een flitsboekje en ‘samenleesboeken’.
In het werkboek werken de kinderen zelfstandig of met de leerkracht samen aan opdrachten waardoor ze goed, vlot en vloeiend leren lezen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de leesmotivatie. Met het flitsboekje oefenen de kinderen het tempolezen. Met de ‘samenleesboeken’ lezen de kinderen hardop samen met een maatje. Het aantal lessen per week verschilt per groep: De groepen 4 en 5 krijgen vier lessen in de week, groep 6 drie en voor de groepen 7 en 8 zijn dit er nog twee.

Rekenen

Rekenen

Elke schooldag staat ongeveer een uur rekentijd op het programma. De ene dag is het een instructieles, de andere dag een les om zelfstandig te maken. Ieder kind maakt rekenwerk op zijn of haar eigen niveau. Daarnaast krijgen enkele kinderen extra instructie en sommigen extra verrijking.

Tijdens de rekenles oefenen we diverse vaardigheden, wisselen we strategieën uit en proberen we inzicht te krijgen. Elke 3 weken nemen we een toets af.

Dagelijks automatiseren de leerlingen ongeveer 10 minuten, dit oefenen moet goed onderhouden worden. Bij moeilijke sommen kun je de geautomatiseerde sommen namelijk goed gebruiken!

Zaak- en expressievakken

Zaak- en expressievakken: het International Primary Curriculum (ICP)

Op De Bonte Tol werken de groepen 3 t/m 8 voor de wereld oriënterende en kunstzinnige vakken met het IPC. Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum waar de creatieve en zaakvakken zijn geïntegreerd en dat volledig draait om het leren.
Het IPC heeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen. Wilt u meer lezen over IPC klik dan hier.

Naast IPC bieden we op school ook ieder jaar gastlessen uit het Kunstmenu aan.

Verkeer

Verkeer

Bij de verkeerslessen werken wij met de verkeerskranten van 3VO. Dit zijn theoretische verkeerslessen. In groep 7 wordt het landelijk verkeersexamen afgenomen. Dit kent een theoretisch en een praktisch deel.  Daarnaast krijgen de leerlingen minimaal drie keer per jaar een praktijkles op de fiets.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Sociaal emotionele Ontwikkeling

Met behulp van de methode “TA4kids” hopen we dat de kinderen gaan toepassen wat ze leerden in de lessen. In de methode zit een leerlijn voor de groepen 1 t/m 8. Voorbeelden van thema’s zijn: zelfvertrouwen en weerbaarheid, gevoelens van zichzelf en van anderen, conflicten oplossen, waarden en normen, enz.

In de kleutergroepen leren de kinderen bijvoorbeeld hoe ze een ander kind een compliment kunnen geven over een mooie knutsel. In de middenbouw leren ze een compliment te geven aan iemand die iets goed kan. In de bovenbouw kan een kind een compliment geven over hoe iemand is.

De les begint met een probleemstelling, deze wordt verteld of uitgespeeld. Vervolgens gaan de kinderen oplossingen bedenken en uitproberen door bijvoorbeeld een rollenspel. Tijdens de afsluiting van de les wordt de klas aangemoedigd de geleerde vaardigheden ook tijdens andere situaties (thuis of op school) te gebruiken. In de volgende weken wordt regelmatig teruggekeken op deze les.

HVO/GVO

HVO/GVO

Binnen het bestaande lesrooster is er op De Bonte Tol voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 de mogelijkheid om één lesuur per week Godsdienstig VormingsOnderwijs (GVO) of Humanistisch VormingsOnderwijs (HVO) te volgen. Deze lessen worden gegeven door vakleerkrachten van buiten de school en de kosten worden vanuit een gemeentelijke subsidie betaald.

HVO: Humanistisch VormingsOnderwijs

Levensbeschouwelijke vorming in humanistisch perspectief.
Humanistisch vormingsonderwijs (HVO) is een levensbeschouwelijk vak dat op ongeveer eenderde van de openbare en algemeen bijzondere basisscholen in Nederland binnen schooltijd als keuzevak wordt aangeboden. Het gaat meestal om drie kwartier per week per groep, in een enkel geval één tot twee lesuren per week. Op sommige scholen wordt HVO alleen in groep 7 en 8 gegeven, op andere scholen vanaf groep 3 tot en met 8.

Inhoud

In het HVO worden jonge mensen begeleid bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een eigen levensovertuiging door hen op een kritische en creatieve manier te leren omgaan met vragen over normen, waarden en levensovertuiging. In de HVO les onderzoeken leerlingen samen hun eigen ervaringen en ideeën, leren ze zelf keuzes maken en verantwoorden, worden ze aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen. Hierdoor kan iedere leerling ervaren wat waardevol is aan het bestaan.

Het herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma’s is een belangrijk aandachtspunt bij HVO lessen. Het onderzoeken van morele vraagstukken stelt kinderen in de gelegenheid om eigen waarden en normen te ontwikkelen. Een voorbeeld van een moreel dilemma waarmee leerlingen te maken kunnen krijgen is het volgende: De pen van de meester is gestolen. Jij hebt gezien dat je beste vriend dat heeft gedaan. De meester vraagt aan de klas of iemand er iets van weet. Wat doe je, klik je of lieg je tegen de meester?

Er zijn veel meer thema’s die in de loop van het HVO jaar de revue passeren. Thema’s als anders zijn, buitengesloten worden, pesten, jaloers, arm en rijk, feest en verdriet komen aan de orde op het moment dat er bij de leerlingen vragen zijn.

De HVO leerkracht is gespecialiseerd in het begeleiden van bovengenoemde onderzoeken. Ze is in staat een variatie aan werkvormen in te zetten en in te spelen op actuele vragen en problemen van leerlingen. De HVO leerkrachten proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en de groep. Het uitspelen, herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma’s stelt kinderen in de gelegenheid om eigen waarden en normen te ontwikkelen.

In groep 6,7 en 8 worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld om één keer per week lessen godsdienstig vormingsonderwijs te volgen. Deze lessen duren drie kwartier en worden gegeven door vakdocenten. Het volgen van deze lessen geschiedt op vrijwillige basis en er zijn geen kosten aan verbonden. Ouders geven telkens toestemming voor één jaar. Leerlingen die niet meedoen aan dit programma gaan in hun eigen lokaal met ander werk aan de slag.  De leerlingen die wel meedoen missen geen essentiële lessen. 
 
Het doel van het vormingsonderwijs is dat leerlingen werken aan hun identiteit en dat ze hun plek vinden in onze diverse samenleving. Dat zij personen worden die nadenken en met anderen kunnen samenleven.  Met (bron)verhalen, vaardigheden en ideeën die ze tijdens onze lessen opdoen staan de leerlingen steviger in hun schoenen. Ze leren om hun eigen afwegingen te maken en hun eigen mening te formuleren. De vakdocent inspireert de leerlingen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. De vakdocenten leggen het accent op een levensbeschouwelijke traditie, waarin ze zelf thuis zijn. Maar ze hebben een open houding naar andere tradities. De docenten stimuleren de leerlingen om een eigen levensbeschouwelijke houding te ontwikkelen en dragen bij aan begrip, waardering en respect voor anderen. In de lessen is er plaats voor het onderzoeken van de overeenkomsten en verschillen tussen verschillende levensbeschouwingen. Zo worden kinderen voorbereid op hun eigen rol in de pluriforme samenleving. Bij ons op school werkt een protestantse vakdocent.
Meer informatie kunt vinden op www.vormingsonderwijs.nl

 

Beweging

Bewegingsonderwijs

De kleuters ‘bewegen’ twee keer per dag. Op maandag/dinsdag is er in het speellokaal een gymles met kleine materialen, of een spelles en op donderdag is er kleutergym met de daar aanwezige grote gymtoestellen en –materialen. Ook spelen de leerlingen geregeld buiten op het plein.
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen wekelijks twee keer gymles in de gymzaal.