Passend onderwijs

Wet op passend onderwijs in onze praktijk

Wet op Passend Onderwijs in onze praktijk

Als we op zoek gaan naar wat er wordt bedoeld met het begrip ‘Passend Onderwijs’, vinden we veel omschrijvingen. Het meest duidelijk is de definitie op de website www.passendonderwijs.nl. Deze website valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en omschrijft passend onderwijs als volgt:

Passend onderwijs is goed onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Vanaf augustus 2014 geldt de Wet op Passend Onderwijs. Het doel van deze wet is dat:

 • Ieder schoolbestuur onderwijs kan bieden aan iedere leerling, ook aan zorgleerlingen.
 • Als de eigen school geen passend onderwijs kan verzorgen, dan krijgt het kind een plaats op een andere school. De school helpt bij het zoeken naar een geschikte school binnen een samenwerkingsverband.
 • In de regio moeten scholen zoveel mogelijk samenwerken met verschillende partijen die bij de ontwikkeling van kinderen zijn betrokken.
 • De leerkracht en de interne begeleider vormen de spil van passend onderwijs; zij herkennen de onderwijsbehoeften van leerlingen en springen daarop in met het onderwijs- en zorgaanbod.

Op De Bonte Tol willen we een actieve bijdrage leveren aan het proces om in Pijnacker en omgeving te zorgen voor een dekkend onderwijs- en zorgnetwerk. Wij maken het liefst geen uitzondering in de toelating en willen leerlingen met een speciale behoefte zo goed mogelijk onderwijs bieden. Als dat niet bij ons kan, dan helpen wij u zoeken naar een geschikte school in de omgeving van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.
Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure voor kinderen die extra zorg nodig hebben?

Aanmeldprocedure

De aanmeldingsprocedure voor De Bonte Tol gaat als volgt:

 • Minimaal 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, meldt u uw kind bij ons aan. Daarbij geeft u aan dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. U wordt uitgenodigd voor een gesprek met directie en intern begeleider. U zorgt dat de relevante informatie voor school beschikbaar is.
 • De Bonte Tol beslist binnen 6 weken of uw kind kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd. In die periode onderzoeken wij of uw kind inderdaad extra ondersteuning nodig heeft en op welke wijze wij deze hulp kunnen bieden.
 • Wij zijn op zoek naar een goede balans tussen uw wensen en onze mogelijkheden van de scholen. Als wij uw kind niet kunnen toelaten, zoeken wij (of ons schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal onderwijs.
 • Als uw kind op De Bonte Tol is toegelaten, is het prettig de ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. In nauw overleg stellen wij samen met u een ontwikkelingsperspectief op.

  Aannamebeleid Scholengroep Holland: klik hier.

Ontwikkelingsperspectief van mijn kind

Het ontwikkelingsperspectief van mijn kind

Een ontwikkelingsperspectief biedt handvatten waarmee de leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de behoeften en talenten van uw kind. Er staat in waar uw kind naar toe werkt, welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen en aan welke instroomeisen uw kind moet voldoen om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs. In het ontwikkelingsperspectief wordt ook benoemd wat nodig is aan zorg en/of opvoed- en groeiondersteuning. Dit doen wij eventueel met behulp van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Ook gebruiken wij de medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning en behaalde leerresultaten. We kijken naar de thuissituatie en doen eventueel aanvullende observaties en/of onderzoek.

Gedurende de schoolperiode zal het perspectief van uw kind steeds duidelijker worden. Daarom evalueren wij elk half jaar samen met u het ontwikkelingsperspectief. Als het nodig is stellen wij het perspectief bij.  Wij zijn verplicht om de voortgang van uw kind te registeren, zodat u goed kunt zien of uw kind zich volgens de verwachte lijn ontwikkelt. Ook kunnen wij eerder ingrijpen als de ontwikkeling van uw kind sneller of juist langzamer verloopt.

Het kan voorkomen dat uw kind niet direct, bij aanname op onze school, maar gedurende zijn/haar ontwikkeling in aanmerking komt voor een ontwikkelingsperspectief. Dit kan voor een of meer vakgebieden gelden. Ook dan worden de hierboven beschreven stappen en onderzoeken verricht om het ontwikkelingsperspectief van uw kind vast te stellen.

Wij betrekken u graag bij de invulling van het onderwijs en de zorg voor uw kind. Dit doen wij aan de hand van  de 1-zorgroute. Deze route bestaat uit verschillende stappen en wij hebben uw inzichten nodig bij iedere stap.

De 1-zorgroute

De 1-zorgroute van De Bonte Tol

De 1-zorgroute is een relatief nieuw begrip en is het gevolg van maatschappelijke veranderingen en nieuwe inzichten in het onderwijs. Jarenlang was het onderwijs gericht op het oplossen van problemen die zich voordeden in de ontwikkeling van kinderen. Dit probleemdenken wordt nu losgelaten en de behoeften en sterke kanten van uw kind worden leidend in het onderwijsaanbod.

Met de 1-zorgroute wordt het onderwijs beter afgestemd op de onderwijsbehoeften van uw kind. Hierin staat het kind steeds centraal. Wat vraagt het aan ons? Welke benadering, aanpak of ondersteuning heeft het nodig? Dit wordt Handelingsgericht werken genoemd.

De 1-zorgroute geeft in zes stappen de zorgbehoefte van uw kind op groepsniveau, op schoolniveau en eventueel op bovenschools niveau weer:

 1. Handelingsgericht werken
 2. Groepsbespreking
 3. Leerlingenbespreking
 4. Individueel handelingsplan
 5. Extern handelen: behoefte aan consultatie of begeleiding
 6. Externe zorg: verwijzing naar leerling-zorg, jeugdzorg en dergelijke
 7. Handelingsgericht werken

Bij het handelingsgericht werken is de samenwerking met ouders erg belangrijk. Als externe deskundigen wordt u bij de zorg betrokken. U kent de behoeften en talenten van uw kind. De leerkracht is onderwijsprofessional en de ouders zijn ervaringsdeskundigen. Hierdoor ontstaat een intensieve samenwerking tussen school, ouders en kind. Ook is er aandacht voor de ondersteuningsbehoeften van de ouders. Wat zijn uw vragen en waaraan heeft u behoefte?

De Groepsbespreking en de leerling-bespreking

Als uit de groepsbespreking blijkt dat een leerling onvoldoende profiteert van het groepsplan, dan kan het besluit worden genomen om de leerling aan te melden voor de leerling-bespreking. De leerling wordt door de leerkracht aangemeld met een duidelijke hulpvraag. U,  ouders, wordt in dit proces betrokken. Er wordt gekeken hoe de aanpak thuis en op school op elkaar afgestemd kan worden. Als er extern stappen gezet worden, moet u hiervoor schriftelijk toestemming verlenen. 

De specifieke onderwijsbehoefte van het kind worden benoemd. Deze richten zich op een komende periode. Er kan echter ook een lange termijn ontwikkelingsperspectief van een leerling besproken worden en keuzes op basis van dit perspectief in de leerlijnen en het aanbod voor deze leerling gemaakt worden.

Individueel handelingsplan, extern handelen en externe zorg

Niet alleen de onderwijsbehoeften van uw kind worden benoemd, maar ook de begeleidingsbehoeften van de leerkracht. Daarna wordt besproken hoe de leerkracht in het groepsplan tegemoet kan komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van uw kind. De aanpak moet concreet beschreven worden en er kan besloten worden om een individueel handelingsplan op te stellen. Ook kan er worden besloten om deskundige externe hulp in te roepen, bijvoorbeeld van een schoolbegeleidingsdienst of zorginstelling.

De rol van ouders

De rol van ouders bij Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is niet denkbaar zonder ouders. U bent eerstverantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van uw kind. U heeft veel kennis over de situatie van uw kind en heeft daarom een cruciale rol als het gaat om het zoeken naar een passend onderwijs- en zorgaanbod voor uw kind.

De Bonte Tol mag een nadrukkelijk beroep op u doen en op uw bijdrage aan het verbeteren van de leerprestaties van uw kind, uw inzet voor de school en het ondersteunen en respecteren van het gezag van de leerkrachten. Door een intensieve samenwerking kunnen wij de onderwijskansen van uw kind verder verhogen.

Het is daarom belangrijk goede afspraken te maken, transparant te zijn en heldere verwachtingen naar elkaar uit te spreken. De 1-zorgroute helpt ons daarbij.

Passend onderwijs is gewoon goed onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen kinderen. En dat doen we al jaren.

Voor meer informatie over het Passend Onderwijs in onze regio bezoekt u de volgende website: https://www.ppodelflanden.nl/